Бөрлі ауданының 2019-2023 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалықдаму көрсеткіштерінің болжамы

 

 

Көрсеткіштер

2018 ж

2019 ж

2020 ж

2021 ж

2022 ж

2023 ж

бағалау

болжам

Экономикалық қызметі түрлері бойынша ЖӨӨ

Ауыл, орман және балық шаруашылығы, млн. теңге

8 192,8

8 356,7

8 690,9

9 125,5

9 764,3

10 643,1

 өткен жылға қарағанда %

103,0

102,0

104,0

105,0

107,0

109,0

Өнеркәсіп, млн. теңге

1 670 641,2

1 715 748,5

1 763 789,5

1 813 175,6

1 869 384,0

1 927 334,9

 өткен жылға қарағанда %

102,1

102,7

102,8

102,8

103,1

103,1

Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді игеру, млн. теңге

1 617 365,5

1 641 626,0

1 661 325,5

1 682 922,7

1 716 581,2

 1750 912,8

 өткен жылға қарағанда %

101,7

101,5

101,2

101,3

102,0

102,0

Өңдеу өнеркәсібі, млн. теңге

42 622,0

44 497,4

46 677,7

48 824,9

50 973,2

53 216,0

 өткен жылға қарағанда %

102,9

104,4

104,9

104,6

104,4

104,4

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау, млн. теңге

3 881,4

3 885,3

3 889,2

3 893,1

3 896,9

3 900,8

 өткен жылға қарағанда %

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

Құрылыс, млн. теңге

38 081,3

38 119,4

38 223,7

38 654,3

39 234,1

40 018,8

 өткен жылға қарағанда %

95,0

100,1

100,3

101,1

101,5

102,0

Көтерме сауда, млн. теңге

22 315,2

23 118,5

23 973,9

24 884,9

25 880,3

26 915,6

 өткен жылға қарағанда %

102,5

103,6

103,7

103,8

104,0

104,0

Бөлшек сауда, млн. теңге

24 630,2

24 654,8

24 728,8

25 000,8

25 375,8

25 883,3

 өткен жылға қарағанда %

95,0

100,1

100,3

101,1

101,5

102,0

 

2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджеттің негізгі параметрлері

 

Атауы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

Түсімдер

10 100 904,0

28 729 183,0

34 208 254,0

34 294 559,0

  Өзіндік кірістер:

9 653 053,0

28 729 183,0

34 208 254,0

34 294 559,0

  Салықтық түсімдер

9 412 025,0

28 556 011,0

34 034 887,0

34 120 990,0

  Салықтық емес түсімдер

101 948,0

34 092,0

34 287,0

34 489,0

  Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

139 080,0

139 080,0

139 080,0

139 080,0

  Трансферттер түсімі:

447 851,0

0,0

0,0

0,0

  Субвенция

169 381,0

     

  Нысаналы трансферттер

278 470,0

0,0

0,0

0,0

  Төмен тұрған бюджеттерден берілетін    трансферттер

 

0,0

0,0

0,0

  Бюджеттік кредиттерді өтеу

11 591,0

0,0

0,0

0,0

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түстетін түсімдер

0,0

0,0

0,0

0,0

Қарыздар түсімі

64 935,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет қаражатының  бос қалдықтары

0,0

     

 

 

2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет кірістері

Санаттары

2018 жыл

Бекітілген бюджет

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

ТҮСІМДЕР

11 465 675,0

10 168 058,0

9 986 994,0

9 675 334,0

ӨЗІНДІК КІРІСТЕР (гр.1+2+3)

10 583 898,0

9 175 207,0

9 419 136,0

9 675 334,0

1. Салықтық түсімдер

9 367 770,0

9 095 554,0

9 322 902,0

9 589 100,0

2. Салықтық емес түсімдер

810 048,0

24 793,0

18 546,0

18 546,0

3. Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

406 080,0

54 860,0

67 688,0

67 688,0

4. Трансферттер түсімі, соның ішінде:

881 777,0

992 851,0

577 858,0

0,0

республикалық бюджеттен берілетін субвенция

0,0

0,0

0,0

0,0

республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

440 617,0

582 230,0

0,0

0,0

республикалық бюджеттен берілетін  нысаналы  даму трансферттері

94 340,0

346 226,0

577 858,0

0,0

төмен тұрған бюджеттерден берілетін трансферттер

346 820,0

64 395,0

0,0

0,0

облыс бюджеттеріне берілетін трансферттер

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Бюджеттік кредиттерді өтеу

117 268,0

122 809,0

0,0

0,0

6. Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түстетін түсімдер

0,0

0,0

0,0

0,0

7. Қарыздар түсімі

203 935,0

763 588,0

0,0

0,0

8. Бюджет қаражатының  бос қалдықтары

774 610,0

0,0

0,0

0,0

 

2019 жылға арналған аудандық бюджет көлемі 11 054 555 мың теңгені құрайды (2020 жылы –   9 986 994 мың теңге, 2021 жылы – 9 675 334 мың теңге).

Аудандық бюджеттің өз кірістері 2019 жылы 9 175 207мың теңге (жеке табыс салығы – 2 850 878 мың теңге, әлеуметтік салық – 4 919 403 мың теңге, табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер – 102 445,0 мың теңге , басқа да салықтық емес түсiмдер – 24 793 мың теңге және негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 54 860,0 мың теңге) сомасында немесе ағымдағы жыл бағасына 86,7% жоспарлануда (2020 жылы – 9 419 136 мың теңге, 2021 жылы – 9 675 334 мың теңге).

2019 жылы жалпы сипаттағы трансферттер (субвенция)  сомасы 85 766,0 мың теңге (2020 жылы – 576 073,0 мың теңге, 2021 жылы – 665 734,0 мың теңге) құрайды.

Сонымен қатар, 2019 жылы республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен кредиттер 928 456,0 мың теңге сомасында  (2020 жылы – 577 858,0 мың теңге, 2021 жылы – 0,0 мың теңге) қарастырылған.

Бұған қоса, 2019 жылға арналған аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен өтеу кестесіне сәйкес бұрын берілген бюджеттік кредиттерден 122 809,0 мың теңге сомасында қайтару қарастырылған.

Сонымен бірге, бюджеттік және салықтық заңнаманың өзгеруіне байланысты аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер қайтару 342 387,0 мың теңге сомасында қарастырылған.

Бұған қоса, жергiлiктi атқарушы органдарының мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыру шеңберінде тұрғын үй құрылысын қаржыландыру үшін iшкi нарықта айналысқа жiберу үшiн шығаратын мемлекеттiк бағалы қағаздары шығарылымынан түсетін түсімдер 465 373,0 мың теңге мөлшерінде ескерілген.

 

2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет шығыстары

Санат (функционалдық топтар бөлінісінде)

2018 жыл

Бекітілген бюджет

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

 ШЫҒЫСТАР

12 561 489

11 054 455

9 986 994

9 675 334

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

912 016

617 720

517 804

519 944

Қорғаныс

84 827

39 804

69 538

72 036

Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік

7 640

18 247

17 092

17 776

Білім беру

5 282 290

5 245 693

5 297 102

5 357 506

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

407 027

436 696

297 956

306 226

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 752 878

1 533 832

1 297 580

748 240

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 053 041

816 439

893 540

910 941

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау

268 014

374 435

165 751

170 673

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

82 671

67 899

125 140

129 361

Көлiк және коммуникация

1 430 302

467 972

260 314

306 636

Басқалар

159 653

542 192

469 104

470 261

Борышқа қызмет көрсету

1 038

0

0

0

Трансферттер

732 666

428 153

576 073

665 734

Қарыздарды өтеу

387 336

465 373

0

0

 

2019-2021 жылдарға арналған ауылдық бюджеттерге субвенциялар

АТАУЫ

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

БАРЛЫҒЫ

85 766,0

576 073,0

665 734,0

Аксай қаласы

 

194 382

307 388

Пугачев ауылы

35 527

45 798

23 800

Бөрлі ауылы

50 239

57 370

56 603

Ақбұлақ ауылы

 

22 900

22 873

Ақсу ауылы

 

25 029

25 007

Александровка ауылы

 

23 368

23 350

Қанай ауылы

 

31 123

31 113

Бумакөл ауылы

 

25 928

25 797

Приурал ауылы

 

26 066

25 973

Жарсуат ауылы

 

26 074

25 963

Өспен ауылы

 

24 403

24 347

Қарағанды ауылы

 

24 581

24 558

Қарақұдық ауылы

 

26 194

26 191

Кеңтүбек ауылы

 

22 857

22 771

 

Бюджеттің қалыптасуы Ел басының тапсырмасына сәйкес жүзеге асырылады және аудан халқының әл-ауқатын жақсартуға бағытталады.

            Жалпы 2019 жылға арналған аудандық бюджет шығыстары 11 054 455 мың теңге (2020 жылы – 9 986 994 мың теңге, 2021 жылы – 9 675 334 мың теңге), соның ішінде, 2019 жылы республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен кредиттер есебінен шығыстар 1 692 044 мың теңге сомасында  (2020 жылы – 577 858 мың теңге, 2021 жылы – 0 мың теңге) қарастырылған.

            Әлеуметтік-экономикалық даму бойынша қойылған міндеттерді ескере отырып, орта мерзімді кезеңдегі мынадай басымды бюджеттік шығыстар анықталды:

            - мемлекеттік әлеуметтік міндеттерді толық көлемде орындау;

            - халықтың жұмыспен қамтылуы;

            - білім беруді дамыту;

            - мәдениет, спорт, туризм саласындағы іс-шаралар;

            - қоршаған ортаны қорғау;

            - елді мекендерді сумен қамтамасыз ету және газдандыру;

            - транспорттық – логистикалық инфрақұрылымды дамыту;

            - қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету;

            - инфрақұрылымды дамыту және индустриялдық-инновациялық даму;

             - аграрлық секторды, шағын және  орта бизнесті дамыту;

            - аудан аумағында құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету.

 

 

 

2019 жылға арналған аудандық бюджет

 

       

мың теңге

Санаты

сомасы

 

Сыныбы

   

Ішкі сыныбы

     

Ерекшелігі

       

Атауы

       

1) Кірістер

9602973

1

     

Салықтық түсімдер

8536016

 

01

   

Табыс салығы

2406390

   

2

 

Жеке табыс салығы

2406390

 

03

   

Әлеуметтік салық

4919403

   

1

 

Әлеуметтік салық

4919403

 

04

   

Меншікке салынатын салықтар

753024

   

1

 

Мүлікке салынатын салықтар

684769

   

3

 

Жер салығы

17383

   

4

 

Көлік құралдарына салынатын салық

47712

   

5

 

Бірыңғай жер салығы

3160

 

05

   

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

444358

   

2

 

Акциздер

341913

   

3

 

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

102445

 

08

   

Заңдық маңызы бар әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкiлеттiгi бар мемлекеттiк органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергенi үшiн алынатын мiндеттi төлемдер

12841

   

1

 

Мемлекеттік баж

12841

2

     

Салықтық емес түсімдер

19246

 

01

   

Мемлекеттiк меншiктен түсетiн кiрiстер

19246

   

5

 

Мемлекет меншiгiндегi мүлiктi жалға беруден түсетiн кiрiстер

19246

3

     

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

54860

 

03

   

Жердi және материалдық емес активтердi сату

54860

   

1

 

Жерді сату

54860

4

     

Трансферттер түсімі

992851

 

01

 

 

Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан трансферттер

64395

 

 

3

 

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

64395

 

02

   

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

928456

   

2

 

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

928456

Функционалдық топ

сомасы

 

Функционалдық кіші топ

   

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

     

Бағдарлама

       

Атауы

       

2) Шығындар

9260409

01

     

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

492826

 

1

   

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

428829

   

112

 

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

30250

     

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30250

   

122

 

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

135011

     

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

135011

   

123

 

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

263568

     

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

263568

 

2

   

Қаржылық қызмет

3123

   

459

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3123

 

 

 

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2123

     

010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1000

 

9

   

Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

60874

   

458

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

23486

     

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23486

   

459

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

37288

     

001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32612

 

 

 

113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4676

   

467

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

100

     

040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

100

02

     

Қорғаныс

39804

 

1

   

Әскери мұқтаждар

15464

   

122

 

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

15464

     

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

15464

 

2

   

Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

24340

   

122

 

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

24340

     

006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

9340

     

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

15000

03

 

 

 

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық атқару қызметі

18247

 

1

 

 

Құқық қорғау қызметі

800

 

 

467

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

800

 

 

 

066

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу

800

 

9

 

 

Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

17447

 

 

499

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

17447

 

 

 

001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17447

04

     

Білім беру

5234391

 

1

   

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

953735

   

464

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

950735

     

009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

950735

 

 

467

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3000

 

 

 

037

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

3000

 

2

   

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

4140912

   

464

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

3975553

     

003

Жалпы білім беру

3722117

     

006

Балаларға қосымша білім беру

253436

   

465

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

165259

     

017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

165259

 

 

467

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

100

 

 

 

024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

100

 

9

   

Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

139744

   

464

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

139744

     

001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30230

     

005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

75000

     

015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

11625

     

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

22889

06

     

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

436696

 

1

   

Әлеуметтiк қамсыздандыру

46442

   

451

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

36630

     

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

36630

   

464

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

9812

     

030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

9812

 

2

   

Әлеуметтік көмек

329791

   

451

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

329791

     

002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

87187

     

004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

7677

     

006

Тұрғын үйге көмек көрсету

3745

     

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

67178

     

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

2405

     

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

54441

     

017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтерін ұсыну

67002

     

023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

40156

 

9

   

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

60463

   

451

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

60463

     

001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

44950

     

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1000

 

 

 

054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

14513

07

     

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

874064

 

1

   

Тұрғын үй шаруашылығы

420733

   

458

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

21168

     

003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

21168

   

467

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

366221

     

003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

362226

     

004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

3995

   

479

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

33344

     

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33344

 

2

   

Коммуналдық шаруашылық

166500

   

458

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

157500

 

 

 

012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

0

     

026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

157500

 

 

467

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

9000

 

 

 

005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

0

 

 

 

007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

3000

 

 

 

058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

6000

 

3

   

Елді мекендерді көркейту

286831

   

123

 

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

50347

     

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

26642

     

009

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

14510

     

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9195

   

458

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

236484

     

015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

36484

     

016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

0

     

018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

200000

08

     

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

816439

 

1

   

Мәдениет саласындағы қызмет

347196

   

455

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

339236

     

003

Мәдени- демалыс жұмысын қолдау

339236

   

467

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

7960

     

011

Мәдениет объектілерін дамыту

7960

 

2

   

Спорт

133372

   

465

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

133372

     

001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15878

     

006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

97428

     

007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

20066

 

3

   

Ақпараттық кеңістік

241882

   

455

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

154614

     

006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

149614

     

007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

5000

   

456

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

87268

     

002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

87268

 

9

   

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

93989

   

455

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

16904

     

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16904

   

456

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

77085

     

001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38709

     

003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

33862

 

 

 

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

4514

10

     

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

188847

 

1

   

Ауыл шаруашылығы

133490

   

462

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

35500

     

001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35500

   

473

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

97990

     

001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26747

     

006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

2375

     

007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

9044

     

010

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

3320

     

011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

48158

 

 

 

047

Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және қайта өнделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

8346

 

6

   

Жер қатынастары

31375

   

463

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

31375

     

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21375

 

 

 

006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің шекарасын белгілеу кезінде жүргізілетін жерге орналастыру

10000

 

9

   

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

23982

   

459

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

23982

     

099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

23982

11

     

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

67899

 

2

   

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

67899

   

467

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

16722

     

001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16722

   

468

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

51177

     

001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19369

     

003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

31808

12

     

Көлік және коммуникация

142019

 

1

   

Автомобиль көлігі

142019

   

458

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

142019

 

 

 

022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

0

     

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

142019

13

     

Басқалар

540328

 

3

   

Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

12512

   

469

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

12512

     

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12512

 

9

   

Басқалар

508512

 

 

458

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

433091

 

 

 

096

Мемлекеттік – жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

433091

   

459

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

75421

     

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

75421

14

 

 

 

Борышқа қызмет көрсету

0

 

1

 

 

Борышқа қызмет көрсету

0

 

 

459

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0

 

 

 

021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

0

15

     

Трансферттер

428153

 

1

   

Трансферттер

428153

   

459

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

428153

 

 

 

006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трасферттерді қайтару

0

 

 

 

024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

0

 

 

 

038

Субвенциялар

85766

 

 

 

049

Бюджет заңнамасымен қарастырылған жағдайларда жалпы сипаттағы трансферттерді қайтару

342387

     

051

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер

0

       

3) Таза бюджеттік кредиттеу

62779

       

Бюджеттік кредиттер

185588

10

     

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

185588

 

9

   

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

185588

   

459

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

185588

     

018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

185588

Санаты

сомасы

 

Сыныбы

   

Ішкі сыныбы

     

Ерекшелігі

       

Атауы

5

     

Бюджеттік кредиттерді өтеу

122809

 

01

   

Бюджеттік кредиттерді өтеу

122809

   

1

 

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

122809

Функционалдық топ

сомасы

 

Функционалдық кіші топ

   

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

     

Бағдарлама

       

Атауы

       

4) Қаржылық активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0

13

 

 

 

Басқалар

0

 

9

 

 

Басқалар

0

 

 

479

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0

 

 

 

065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0

Санаты

сомасы

 

Сыныбы

   

Ішкі сыныбы

     

Ерекшелігі

       

Атауы

6

     

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0

 

01

 

 

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0

 

 

1

 

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0

       

5) Бюджет тапшылығы (профициті)

279785

       

6)Бюджет тапшылығын (профицитін) қаржыландыру

-279785

7

     

Қарыздар түсімдері

185588

 

01

   

Мемлекеттік ішкі қарыздар

185588

   

2

 

Қарыз алу келісім - шарттары

185588

Функционалдық топ

сомасы

 

Функционалдық кіші топ

   

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

     

Бағдарлама

       

Атауы

16

     

Қарыздарды өтеу

456373

 

1

 

 

Қарыздарды өтеу

465373

 

 

459

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

465373

 

 

 

005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

465373

Санаты

сомасы

 

Сыныбы

   

Ішкі сыныбы

     

Ерекшелігі

       

Атауы

8

     

Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0

 

01

   

Бюджет қаражаты қалдықтары

0

   

1

 

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0