«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы ХҚО-ға жүгінетін есту қабілеті нашар азаматтарға мемлекеттік қызметтерді ым тілінде көрсетеді.

23 қыркүйекте халықаралық ым тілдерінің күні атап өтіледі. Арнайыдатаны БҰҰ 2017 жылыбелгілеген.

             Күнсайынеліміздегі 348 фронт-офискемыңдағанқазақстандықмемлекеттікқызметалуғакеледі. Олардыңсұранысынөтеп, сапалықызметкөрсету – ХҚО қызметкерлерініңміндеті. Қызметалушылардыңарасындаерекшеқажеттілігі бар тұлғалар да бар. Естуқабілетінашарадамдарүшін фронт-офистердеишараттілінмеңгергенмамандарқызметкөрсетеді.

  «Әркүнінтыныштықтаөткізетіназамат ХҚО сияқтымекемегекеліп, өзінтүсінеалатынқызметкерменымментілдесіп, керекқызметін ала алады. Бізқашандаерекшеқажеттілігі бар тұлғаларға бар жағдайдыжасауғатырысамыз. Арбаменжүретіндерүшінпандустар, зағиптарүшін брайль әліпбиіндегіжазулары бар тақтайшаларқойылған, нашареститіндергесурдоаударматілінмеңгергендерқызметкөрсетеді», – дейдібасқарматөрайымыӘсемгүлБалташева.

            Елімізбойыншахалыққақызметкөрсетуорталықтарыныңбөлімдеріндееңбектенетін 1300-ден астамқызметкербиылишараттілінмеңгерукурстарынанөткен. Олардың 1100-ден астамыарнайысертификаттарыналған. 

МемлекеттіккорпорацияныңҚостанайоблыстықфилиалындақызметететінАйжанМақатованыңайтуынша, ымтілінүйренуұсынылғанда, олбірденкелісімінберген. Адамдарғакөмектесу–бастыпарызым,депбілгенолкурстарданөтуарқылықызметалуғакелетінерекшетұлғаларғапайдасынтигізеалатынынайтады. «Аз уақытішіндебізымтіліндегіамандасу, қоштасу, әріптер, сандарсияқтынегізгісөздері мен терминдерінмеңгердік. Қызметалушыларғақандайанықтама, құжатқажетдепсұрайаламыз, мейліолжекекуәлік не паспорт болсын», –дейдіАйжан. 
           
Айта кетейік, мемлекеттік корпорацияда I, II, III топ мүгедектігі бар 745 жұмыскер еңбектенеді.  Жұмыспен қамту стратегиялық жоспарына сәйкес, мүгедектігі бар қызметкерлердің жалпы штат көлеміндегі үлесі 4 % кем болмауы тиіс.  III топ мүгедектігі бар азаматтар мемлекеттік корпорацияға еш конкурстық іріктеусіз жұмысқа орналаса алады.