Балалардың денсаулығына зиян келтіретін өнімдерді пайдаланудан қорғау үшін Кеден одағы комиссиясы ТР 007/2011 «Балалар мен жасөспірімдерге арналған өнімдердің қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентін (бұдан әрі - Ереже) қабылдады. Осы Ереже шыққан еліне қарамастан Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағына айналыстағы бұрын қолданылмаған (жаңа) балалар мен жасөспірімдерге арналған өнімдерге қолданылады.

Осы техникалық регламентте қамтылған өнімдер:

 • балаларды күтуге арналған бұйымдар (көкірекшелер, сәндік заттар, ыдыс-аяқ, асхана аспаптары, санитарлық-гигиеналық өнімдер, тіс щеткалары және сағыз массажері);
 • киім, тоқыма материалдардан жасалған бұйымдар, былғары және жүн, трикотаж және дайын тоқыма бұйымдары;
 • аяқ киім және былғары бұйымдары;
 • балалардың арбалары мен велосипедтері;
 • кітаптар мен журналдардың өнімдерін, мектеп және жазбаша материалдарды шығару.
 • Осы техникалық регламенттің жарамдылығы:
 • Медициналық мақсаттар үшін әзірленген және дайындалған өнімдер;
 • балаларға арналған өнімдер;
 • Парфюмерлік және косметикалық өнімдер;
 • спорт тауарлары мен жабдықтары;
 • оқулықтар, оқулықтар, электрондық оқулықтар;
 • Ойыншықтар, жұмысүстелібасылғанойындар;
 • жиһаз,
 • жекетапсырыстарбойыншадайындалғанөнімдер.

Еңалдымен, ата-аналарбалаларғаарналғанөнімдердісатыпалукезіндеөнімніңсертификатталғандығынанемесежарияланғанынаназараударуыкерек, өйткенібұғандейінрыноктаайналысқашығарылатынөнім осы техникалықрегламенттіңталаптарынасәйкестігінміндеттітүрдебағалау (растау) рәсімімен, кейінненсәйкестіктідекларациялау, сәйкестіктуралыдекларациялаунемесесертификаттауарқылымемлекеттіктіркеу.

Соныменқатар, өнімдісатыпалукезіндеата-аналароныңбелгілеріненазараударукерек. Осы техникалықрегламенттіңқауіпсіздікталаптарынасәйкескелетінжәнесәйкестіктібағалаурәсімдеріненөткенбалаларғажәнежасөспірімдергеарналғанөнімдерКеденодағынамүшемемлекеттернарығындабірыңғайтауарайналымбелгісіменбелгіленуікерек. Өнімдердітаңбалаусенімді, тексеругеболатын, оқылатынжәнетексеруүшінқолжетімдіболуыкерек. Өнімдітаңбалау үшін, өнімгенемесеөнімніңжапсырмасынабекітілгенжапсырма, өнімніңқаптамасы, өнімтоптамасыныңорамынемесеөнімніңкірістірупарағықолданылады.

Өнімдерді таңбалауда келесі ақпарат болуы керек:

 • Өнім шығарылған ел атауы;
 • өндірушінің атауы (өндірушінің рұқсаты), импортері, дистрибьюторы;
 • өнімнің атауы мен түрі (мақсаты);
 • •Шығарылған күні;
 • нарықта айналымның бірыңғай белгісі;
 • өнімнің қызмет ету мерзімі (қажет болған жағдайда);
 • кепілдік қызмет мерзімі (қажет болған жағдайда);
 • тауар белгісі (бар болса).

Ақпарат орыс тілінде немесе аумағында өнім өндірілген және тұтынушыға сатылатын Кеден одағына мүше мемлекеттің ресми тілінде ұсынылуы тиіс. импортталатын өнімдер үшін, өнім шығарылатын ел атауы, өндірушінің аты және оның заңды мекенжайы латын әліпбиімен көрсетілуі мүмкін.

Тиістірастамасыз «экологиялық таза», «ортопедиялық» нұсқаулықтардыжәнебасқа да нұсқаулардыпайдаланбаған дұрыс.

КеденодағыныңжоғарыдааталғантехникалықрегламенттерітуралыкөбірекбілгісікелетіндергеЕуразиялықэкономикалықкомиссияның веб-сайтынанқаруғанемесе БҚО бойыншаТехникалықреттеужәне метрология комитетініңДепартаментінемынамекен-жайбойыншахабарласуыңызғаболады: Орал қ. 311, тел.8 (7112) 51-01-61.

Email:uktrm_zko@mail.ru.ТРМКБҚО мем. инспекторСаматов Г.М.