images/05/2018-04-13_11-46-59.png

Аукционды өткізу шарттары: Аукционды аукционшы өткізеді. Әрбір сауда-саттық объектісі бойынша аукцион аукционшының өз атауын, қысқаша сипаттамасын, аукционды өткізуәдісін, бастапқы баға мен бағалардың өзгеру қадамынхабарлауынанбасталады. Аукционағылшындықәдісбойыншаөтізіледі (бастапқыбағасыныңөсуінеқарай). Аукционшысауда-саттықпроцесіндеқадамдардыңөзгеруітуралыхабарлайды. Бұлретте, қадамобъектініңағымдағыбағасыныңбестен он пайызынадейінгішектердеөзгереді. Аукционшыобъектініңбастапқыбағасы мен бағаныңұлғаюқадамынхабарлайды. Сауда-саттықтақатысушылардыңнөмірдікөтеруібастапқыбағаныөсіреді, бірақолхабарланғанқадамнан кем болмауыкерек. Аукционшы объект бойыншааукционғақатысушылардыңаукциондықнөмірлерінхабарлайды, бағаныбекітедіжәне оны өсірудіұсынады. Аукционшы объект үшіннеғұрлымжоғарыбағаұсынғанқатысушыныхабарлайды. Аукционшыобъектініңсоңғыбағасынүшретқайталайдыжәнебасқакөтерілгеннөмірлерболмағанкездебалғасоғуарқылыаталғанобъектініңсатылғанытуралыхабарлайды. Сауда-саттықжеңімпазыанықталғаннанкейінсатушысауда-саттықөткізурәсімдерін, сондай-ақсатыпалу-сатушартынжасасужәнеоныңталаптарынорындаужөніндегітиістіміндеттердіорындамағанжағдайда, сатушысауда-саттықта осы объект үшіншамасынақарайекіншібағабергенқатысушыға (екіншісатыпалушы) объектінісатыпалуқұқығынбереді.
Жеручаскелерініңжалдауқұқығынсатушарттарыжәнеауыртпалықтар (шектеулер) тізілімі: Сатыпалушы: Аукцион өткізілетінкүніоныңнәтижелерітуралыхаттамағақолқоюға, «Бөрлі ауданыныңжерқатынастарыбөлімі» ММ-мен Бөрлі ауданыәкімдігініңтиістіқаулысықабылданғанкүнненбастапбіржұмыскүніішіндежеручаскесініңжалдауқұқығынсатыпалу-сатушартынжасасуғажәнеолбойыншаміндеттердіорындауға,  игерілушарттарытуралышарттыжасасуға, жеручаскесіноныңнысаналымақсатынасайпайдалануға, қажетболғанжағдайда, мүдделітұлғаларғажеручаскесіншектеуліпайдалануқұқығын (сервитут) беруге, жалдаутөлемінуақытылыөтеугеміндетті.
Сауда-саттықтабелгіленгенучаскеніңаукциондыққұны 50%мөлшердегі аванстықтөлемсатыпалу-сатушартынақолқойылғаннанкейінбанктік 5 күнненкешіктірілмейтінмерзімдетөленеді, ал қалған сома сатыпалу-сатушартынақолқойылғанкүнненбастапкүнтізбелік 30 күнненкешіктірілмейенгізілуіқажет.
Ескерту: Кепілдікжарнаәрбірсауда-саттықобъектісібойыншабөлекенгізіледі. Кепілдік «Бөрлі ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ-нің шотына екінші деңгейдегі банктер арқылы аударылады. Төлем жүргізу үшін деректерді Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, Абай даңғылы 3/1, 1 қабат,122 кабинетінен алуға болады.
Аукцион қатысушысы ретінде тіркелу үшін:
жеке тұлғалар үшін: 1) аукционға қатысуға өтінімді; 2) кепілдік жарнаның енгізілгендігін растайтын төлем құжатын; 3) өкілеттің өкілеттілігін куәландыратын құжатты.
заңды тұлғалар үшін: 1) аукционға қатысуға өтінімді; 2) кепілдік жарнаның енгізілгендігін растайтын төлем құжатын; 3) резидент емес тұлғалар сауда-саттық тізілімінен заңдастырылған үзіндіні немесе шетелдік заңды тұлғалар шетел мемлекетінің заңнамасы бойынша заңды тұлға екендігін куәландыратын, мемлекеттік және орыс тілдеріне нотариат куәландырған аудармасы бар басқа заңдастырылған құжатты береді; 4) өкілеттің өкілеттілігін куәландыратын құжаттыұсыну қажет.
Көшірмелердің дұрыстылығын растау үшін түпнұсқалары салыстыру үшін беріледі.
Аукцион қатысушыларын тіркеу ақпараттық хабар жарияланған күннен бастап жүргізіледі және аукцион басталғанға дейін жиырма төрт сағат бұрын аяқталады. Аукцион қатысуға өтініштер мына мекен жайда қабылданады: Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, Абай даңғылы 3/1, 1 қабат,122 кабинет, анықтама үшін телефон: 8 (7133) 52-9-93.

  • «Қауіпсіз мектеп автобусы» республикалық акциясы

    13.08.2019 "Добавить комментарий Толығырақ  
  • "Мектепке жол" республикалық акциясы

    17.07.2019 "Добавить комментарий Толығырақ

Құрметті Бөрлі ауданының тұрғындары!

ҚР Президенті Әкімшілігі мен Бөрлі ауданының мәслихат депутаттарының келісімімен ротация тәртібімен 2018 жылдың 4 маусым күнінен Бөрлі ауданының әкімі лауазымына тағайындалдым. Алда Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-2050» даму стратегиясы, «100 нақты қадам» Ұлт жоспары, «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», «Бес әлеуметтік бастама» атты  қазіргі заманның сынақтарына нақты жауап беретін іс-әрекеттердің кешенді бағдарламаларын орындау міндеттері тұр.
Бөрлі ауданы өңіріміздің стартегиялық әлеуметтік-экономикалық маңызды ауданы екенін ескере отырып, алға қойылған міндеттерді жүзеге асыру, әкімшілік пен өзім үшін үлкен жауапкершілікті міндеттейді. Елбасы тапсырмаларын уақытылы және сапалы орындау, сондай-ақ тұрғындардың өмір сапасын жақсарту мақсатында мемлекеттік органдар мен халық арасында бірлескен жұмыстар жүргізілуі қажет (ашық диалог).
Егер сіздің өз аулаңыз, көшеңіз бен ауылыңыздың, қалаңыздың дамуына елеулі үлес қосамын деген ниетіңіз болса, күнделікті түрде жүзеге асырылып жатқан және жоспарланған ұсыныстарыңыз бен ескертулеріңізді тыңдауға дайынмын.  Сонымен қатар, қызықтырған сауалдарыңыз бен арыздарыңызға жауапты менің блогыма хабарласу арқылы ала аласыздар. Әлеуметтік желілерде де онлайн алаңдар ашық. (Facebook,  instagram akimat_burlin парақшалары, аудан әкімдігінің aksai-bko.gov.kz сайты). 

Бөрлі ауданының әкімі С.Әлиев