images/05/2018-04-13_11-46-59.png

Аукционды өткізу шарттары: Аукционды аукционшы өткізеді. Әрбір сауда-саттық объектісі бойынша аукцион аукционшының өз атауын, қысқаша сипаттамасын, аукционды өткізуәдісін, бастапқы баға мен бағалардың өзгеру қадамынхабарлауынанбасталады. Аукционағылшындықәдісбойыншаөтізіледі (бастапқыбағасыныңөсуінеқарай). Аукционшысауда-саттықпроцесіндеқадамдардыңөзгеруітуралыхабарлайды. Бұлретте, қадамобъектініңағымдағыбағасыныңбестен он пайызынадейінгішектердеөзгереді. Аукционшыобъектініңбастапқыбағасы мен бағаныңұлғаюқадамынхабарлайды. Сауда-саттықтақатысушылардыңнөмірдікөтеруібастапқыбағаныөсіреді, бірақолхабарланғанқадамнан кем болмауыкерек. Аукционшы объект бойыншааукционғақатысушылардыңаукциондықнөмірлерінхабарлайды, бағаныбекітедіжәне оны өсірудіұсынады. Аукционшы объект үшіннеғұрлымжоғарыбағаұсынғанқатысушыныхабарлайды. Аукционшыобъектініңсоңғыбағасынүшретқайталайдыжәнебасқакөтерілгеннөмірлерболмағанкездебалғасоғуарқылыаталғанобъектініңсатылғанытуралыхабарлайды. Сауда-саттықжеңімпазыанықталғаннанкейінсатушысауда-саттықөткізурәсімдерін, сондай-ақсатыпалу-сатушартынжасасужәнеоныңталаптарынорындаужөніндегітиістіміндеттердіорындамағанжағдайда, сатушысауда-саттықта осы объект үшіншамасынақарайекіншібағабергенқатысушыға (екіншісатыпалушы) объектінісатыпалуқұқығынбереді.
Жеручаскелерініңжалдауқұқығынсатушарттарыжәнеауыртпалықтар (шектеулер) тізілімі: Сатыпалушы: Аукцион өткізілетінкүніоныңнәтижелерітуралыхаттамағақолқоюға, «Бөрлі ауданыныңжерқатынастарыбөлімі» ММ-мен Бөрлі ауданыәкімдігініңтиістіқаулысықабылданғанкүнненбастапбіржұмыскүніішіндежеручаскесініңжалдауқұқығынсатыпалу-сатушартынжасасуғажәнеолбойыншаміндеттердіорындауға,  игерілушарттарытуралышарттыжасасуға, жеручаскесіноныңнысаналымақсатынасайпайдалануға, қажетболғанжағдайда, мүдделітұлғаларғажеручаскесіншектеуліпайдалануқұқығын (сервитут) беруге, жалдаутөлемінуақытылыөтеугеміндетті.
Сауда-саттықтабелгіленгенучаскеніңаукциондыққұны 50%мөлшердегі аванстықтөлемсатыпалу-сатушартынақолқойылғаннанкейінбанктік 5 күнненкешіктірілмейтінмерзімдетөленеді, ал қалған сома сатыпалу-сатушартынақолқойылғанкүнненбастапкүнтізбелік 30 күнненкешіктірілмейенгізілуіқажет.
Ескерту: Кепілдікжарнаәрбірсауда-саттықобъектісібойыншабөлекенгізіледі. Кепілдік «Бөрлі ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ-нің шотына екінші деңгейдегі банктер арқылы аударылады. Төлем жүргізу үшін деректерді Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, Абай даңғылы 3/1, 1 қабат,122 кабинетінен алуға болады.
Аукцион қатысушысы ретінде тіркелу үшін:
жеке тұлғалар үшін: 1) аукционға қатысуға өтінімді; 2) кепілдік жарнаның енгізілгендігін растайтын төлем құжатын; 3) өкілеттің өкілеттілігін куәландыратын құжатты.
заңды тұлғалар үшін: 1) аукционға қатысуға өтінімді; 2) кепілдік жарнаның енгізілгендігін растайтын төлем құжатын; 3) резидент емес тұлғалар сауда-саттық тізілімінен заңдастырылған үзіндіні немесе шетелдік заңды тұлғалар шетел мемлекетінің заңнамасы бойынша заңды тұлға екендігін куәландыратын, мемлекеттік және орыс тілдеріне нотариат куәландырған аудармасы бар басқа заңдастырылған құжатты береді; 4) өкілеттің өкілеттілігін куәландыратын құжаттыұсыну қажет.
Көшірмелердің дұрыстылығын растау үшін түпнұсқалары салыстыру үшін беріледі.
Аукцион қатысушыларын тіркеу ақпараттық хабар жарияланған күннен бастап жүргізіледі және аукцион басталғанға дейін жиырма төрт сағат бұрын аяқталады. Аукцион қатысуға өтініштер мына мекен жайда қабылданады: Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, Абай даңғылы 3/1, 1 қабат,122 кабинет, анықтама үшін телефон: 8 (7133) 52-9-93.

  • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет басшысының бірінші орынбасары интернет-конференция өткізеді

    15.10.2019 "Добавить комментарий Толығырақ  
  • Президенттік жастар кадр резерві

    10.09.2019 "Добавить комментарий

    https://pkrezerv.kz/

Құрметті Бөрлі ауданының тұрғындары!


            Мен 2019 жылғы 6 қыркүйекте қазыналы мекен, Бөрлі ауданының әкімі лауазымына тағайындалдым. Өзіме жүктелген мол жауапкершілікті сезіне отырып, Бөрлі ауданы тұрғындарының өмір сүру сапасын арттыру, сіздермен өзара тиімді ынтымақтастық пен конструктивті диалог орнатуға дайынмын.

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев барлық деңгейдегі әкімдерге халықпен кері байланыс орнату және келіп түскен өтініштерге жедел ден қою үшін әлеуметтік желілерде белсенді жұмыс істеу туралы ұсыныс айтты. Тұрғындармен кері байланыс орнату мақсатында Facebook әлеуметтік желісінде жеке парақшам жұмыс жасап тұр. Пікірлеріңізді burlin-akimat@bko.gov.kz электронды поштасына, Бөрлі ауданы әкімдігінің 87058034719 WhatsApp нөмеріне ( #burlin-akimat және @akimat_burlin ) және Ақсай қаласы әкімдігінің ( @akim_aksai ) аккаунттары кері байланысқа дайын. Аудан әкімдігі «Ашық әкімдіктерді» өткізу бойынша жұмысты жалғастыратын болады, тәжірибе халықпен осы байланыс құралдарының тиімділігін көрсетті.

Аудандағы ауылдық округтердің барлық әкімдіктері, бөлімдер, мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелер де халықпен кері байланыста. Онымен қоса, Бөрлі ауданының тұрғындары мен қонақтарына "SMART AQSAI" қосымшасындағы онлайн-сервистерді пайдалануды ұсынамын. Аудандағы түйіткілді мәселелер мен шаһарымызды абаттандыру бойынша ұсыныс-пікірлеріңіз болса маған жолдауларыңызды сұраймын.

Бүгінгі күнде Ақсай қаласындағы тұрмыстық қатты қалдықтар, полигон мен қоғамдық көлік мәселесі шешімін таппай отырғанын білемін. Және жақын күндері бұл мәселелерді шешу үшін нақты шаралар қабылданатын болады. Өңірді дамытуға әрбір тұрғын қатысуы қажет деп есептеймін. Ауданымыздың дамуы мен проблемалық мәселелерді оңтайлы шешу жолында барлығыңызды білімдеріңіз бен тәжірибелеріңізді қосып, ұсыныстар мен ой-пікірлеріңізді біріктіруге шақырамын. Қоғамның барлық саласында жүрген тұрғындарымыздың ой-пікірін білу маңызды. Ұсыныстар ескерусіз қалмайды. Үздік идеялар жинақталып, олар аудан игілігі үшін жүзеге асырылады. Әсіресе, өз бизнесін бастап, дамытқысы келетін жандар үшін менің есігім әрдайым ашық. Біз бірге аудан игілігі үшін жұмыс істей аламыз.

 

Бөрлі ауданының әкімі М.Сатқанов